Skip to content

Cover Nieuwe mobiliteitIn  mijn boek ‘Nieuwe mobiliteit’ ontvouw ik een brede en verrassende visie op de fundamentele krachten die de mobiliteit sturen. Uit de wetmatigheden volgt dat het autoverkeer binnenkort niet verder groeit en dat we in 2050 meer kilometers in een vliegtuig zitten dan dat we autorijden. Door het einde aan de groei van de automobiliteit komen we in een nieuwe periode van verstedelijking. Grote steden hebben naast de auto ook fiets en ‘mass transit’ nodig om bereikbaar te zijn en te blijven. Om de economie te versterken is het nu juist nodig om de binnenstedelijke vervoersmogelijkheden te verbeteren. Om dit te realiseren is een verdere decentralisatie van bevoegdheden en geld naar de stedelijke regio’s gewenst.

 

Anders denken

Om goed in te spelen op de komende veranderingen in verstedelijking en verkeer, zal ook onze manier van denken over mobiliteit moeten veranderen. Anders blijven we steken in ‘meer van hetzelfde’, gebaseerd op de logica van het verleden. Niet alleen snelheid, maar ook korte afstanden – vooral in de steden – zorgen voor goede bereikbaarheid. In het verlengde hiervan is het willen oplossen van de files geen goed kompas voor beleid dat de economie wil versterken. Verder is mobiliteitsgroei een onvermijdelijk gevolg van sneller vervoer. De maatschappelijke waarde van trein, metro en tram ligt niet zo zeer in het milieuvoordeel ten opzichte van de auto, maar juist in de bijdrage aan een sterke stedelijke economie. Het is tijd voor nieuwe denkkaders, zoals hieronder schematisch is weergegeven (klik op de tabel voor een scherpere weergave).

tabel 3

Recensies

TrouwHaarlems Dagblad en Leidsch Dagblad, OV Magazine, Verkeerskunde, Verkeer in Beeld, Next Mobility, Binnenlands Bestuur, De Ingenieur

Bestellen ‘Nieuwe mobiliteit

Back To Top