Skip to content

Grote lijnen en achterliggende waarden

In mijn werk en eigen ontwikkeling probeer ik de drijvende krachten te ontdekken, die vaak onder de oppervlakte blijven. Wat drijft de sterke groei van onze mobiliteit? Waarom is het BNP nog steeds de indicator voor maatschappelijke vooruitgang? Hoe kunnen teams en organisaties beter presteren en tegelijkertijd leuker worden om in te werken? Bij deze zoektocht maak ik natuurlijk gebruik van de rijke voorraad kennis, inzicht en ervaring die anderen hebben opgedaan. Zo heb ik rond geneusd op terreinen als gedragspsychologie, communicatie, organisatiekunde, teamvorming, economie en natuurlijk in de rijke lessen van de geschiedenis.
Inzicht in de krachten en belangen achter de ontwikkelingen en veranderingen, zie ik als basis om effectief bij te kunnen sturen. Als we niet weten hoe het systeem werkt, weten we ook niet hoe we in kunnen grijpen. Beleid wordt dan meer PR dan werkelijke sturing. En reorganisaties volgen elkaar op, zonder dat de organisatie wezenlijk beter wordt.

Werkervaring

Vanaf 2016

Koios strategy

Ik werk als onafhankelijk strategisch adviseur op het kruispunt van economie en duurzaamheid. Onderwerpen zijn ander meer innovatie, belasting herziening, verstedelijking, mobiliteit, infrastructuur en energie. Feiten, cijfers en systeemanalyse vormen het fundament van mijn werk. Koios betekent ‘vraag’. Vragen bij gevestigde opvattingen bereiden ons voor op de toekomst.

2020 – 2021

TNO, Pricipal Business Developer

Partime ondersteuning van de units Buildings, Infrastructure & Maritime en Circulair Economy & Environment.

2011 – 2020

TNO, Business Director Infrastructuur

Verantwoordelijk voor strategie, marketing, relatiebeheer en productontwikkeling betreffende de civiele infrastructuur, zoals wegen, spoorwegen, bruggen, tunnels, sluizen en rioleringen. Jaarlijkse omzet van 7 miljoen euro. Account manager voor heel TNO in de relatie tot Rijkswaterstaat en ProRail. Lid van de pool van TNO coaches en van de HR commissie voor toptalent.

2005 – 2010

TNO, Manager Business Unit Mobiliteit en Logistiek

Integraal verantwoordelijk voor afdeling van 55 medewerkers en een omzet van 7 miljoen euro. Verantwoordelijk voor financieel resultaat, verkoop, personeel, strategie en kwaliteit. De afdeling werkt aan onderzoek, ontwikkeling en advies rond mobiliteit en logistiek.

Belangrijkste resultaten waren een grote cultuurverandering, een sterke vernieuwing van het personeelsbestand, een goed financieel rendement, een scherpere positionering en profilering en opbouw van strategisch samenwerking met RWS.

1999 – 2005

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, hoofd Strategie en Kennis

Verantwoordelijk voor strategievorming binnen het ministerie en in relatie tot de andere betrokken partijen. De werkzaamheden omvatten strategische verkenningen, opzetten van onderzoeksprogramma’s, samenwerking met de planbureaus en het bevorderen van de beleidsanalytische kwaliteit.

2004

Projectleider ‘Evaluatie kennis- en adviesfunctie rijksoverheid’

Dit project was onderdeel van het programma ‘Andere Overheid’ en evalueerde de kennisinfrastructuur en de adviesraden van de rijksoverheid en adviseerde wijzigingen in werkprocessen en organisatievorm. Het project is uitgevoerd in opdracht van het SG-Beraad en de aanbevelingen zijn later in stappen doorgevoerd.

1991 – 1999

Adjunct directeur CE Delft

CE Delft is een middelgroot onderzoek- en adviesbureau op commerciële basis. De missie is het bevorderen van duurzame ontwikkeling en de werkzaamheden worden gefinancierd door bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties, variërend van Shell en de Europese Commissie tot de Raad van Kerken en Greenpeace. In veel projecten werd samengewerkt met de stakeholders.

Verantwoordelijk voor strategievorming, financiën, begroting, management informatie, ondersteunende diensten.

1981 – 1991

Onderzoeker, adviseur en manager CE Delft

Oprichter en hoofd van de afdeling duurzame mobiliteit, hoofd afdeling economie en milieu en onderzoek en advies op de werkvelden: duurzame energie, mobiliteit, ruimtelijke ordening, economie, energie- en klimaatbeleid

Nationale en internationale nevenfuncties

Vanaf 2023 Bestuurlid Internationaal Zen Instituut Nederland
Vanaf 2018 Bestuur European Federation for Transport and Environment, vicevoorzitter sinds 2018 en voorzitter vanaf 2020
2016 – 2017 Bestuurslid van Action for Happiness Nederland
2014 – 2016 Lid Toezichtraad GroenLinks
2008 – 2014 Lid Programmacommissie Duurzame Bereikbaarheid Randstad
2011 – 2013 Voorzitter Europese Task Force on Transport and Climate Change
2011 – 2012 Lid IBO-werkgroep ‘Beheer en onderhoud Rijkswaterstaat’
2011 Lid Gateway review team programma duurzame mobiliteit
2001 – 2011 Lid van het bestuur van Connekt
2009 Lid van de denktank Innovatie Strategie Mobiliteit van Verkeer en Waterstaat
2007 – 2008 Voorzitter van het expert team ‘Luchtkwaliteit langs snelwegen’ van Rijkswaterstaat
1993 – 2006 Senior adviseur vervoerseconomie van de OECD
2000 – 2001 Lid werkgroep vergroening van het fiscale stelsel II
1998 – 2000 Voorzitter Werkgroep Klimaatbeleid van de Bezinningsgroep Energiebeleid
1997 – 1998 Voorzitter werkgroep Duurzame Mobiliteit van Verkeer en Waterstaat
1988 – 1995 Mede oprichter, voorzitter en vicevoorzitter van de European Federation for Transport and Environment

Opleidingen

2007 – 2008 Comenius Executive Leergang, Universiteit van Groningen
2006 Management Programma Business School IMD, Lausanne
1988 – 1989 Economie, Open Universiteit
1972 – 1980 Technische Universiteit Delft, civiele techniek, infrastructuur planning
1971 – 1972 High School, Bakersfield, USA
1966 – 1971 HBS-B, Dr. De Bruyne lyceum, Utrecht
Back To Top